Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

cecyliia
niby tacy mądrzy jesteśmy, matury dobrze pozdawane, paski zdobyte, wszystko leci śmiało, do przodu, pracować chce się jeszcze
cecyliia
kroki mi się plączą
kiedy patrzę myśląc
i nie wiedziąc prawie nic
cecyliia
czekaniem jestem
kobietą

i czasami w tym czekaniu
za dużo za mało
słów
czekania

czasami w tym gadaniu
za dużo czekania

May 22 2015

cecyliia

February 01 2015

cecyliia
Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
cecyliia
cecyliia
cecyliia
8386 b92d 390
Skiing in the Alps, Switzerland
cecyliia
Słuchaj, jeżeli nigdy nie podejmiesz ryzyka, to nigdy nie będziesz żyć w pełni. Ja mam taki stosunek do życia. Mamy tylko jedno życie, więc dlaczego nie brać z niego tyle, ile możemy?
— Shanora Williams, Who He Is
Reposted frommefir mefir viatokickthebucket tokickthebucket
cecyliia
6101 bd4b 390
Reposted fromfuckthis fuckthis viatokickthebucket tokickthebucket
cecyliia
cecyliia

February 27 2014

cecyliia
cecyliia
cecyliia

February 25 2014

cecyliia
cecyliia
cecyliia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl